۲۵۰۰ قرارداد خواهر خواندگی میان شهرهای مختلف جهان منعقد شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بیش از ۲۵۰۰ قرارداد خواهر خواندگی میان شهرهای مختلف جهان منعقد شده است.

به گزارش رامانیوز ، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران گفت : با گسترش دیپلماسی، دیگر محدود به مقوله جنگ و صلح نیستیم بلکه موضوعاتی چون توسعه انسانی و تعاملات انسانی فقرزدایی و مقابله با چالش‌های جهانی مانند تروریسم و محیط زیست چتر دیپلماسی قرار دارند.

وی اضافه کرد: اگر در گذشته نه چندان دور دیپلماسی در انحصار دولت ها بود امروزه از کنشگران وارد عرصه دیپلماسی شدند. دیپلماسی های نوین پدیده مدرن در بستر جامعه جهانی است که مکمل دیپلماسی سنتی است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: دیپلماسی سنتی به تنهایی قادر به مقابله با چالش ها نیست از سوی دیگر با تعداد زیادی از کنشگران سیاسی هستیم بدین ترتیب در سطح داخلی و سطح جهانی افکار عمومی مردم اهمیت زیادی دارد.

موسوی با اشاره به اینکه افکار عمومی در گذشته هیچ تاثیری در سیاست دولت ها نداشته است افزود:  معرفی افکار عمومی و مردم نقش تعیین‌کننده در عرصه سیاست و اجتماع دارند. در بستر دیپلماسی مردم با مردم تعاملات زیادی میان همکاری‌های رسانه‌ای و دانشگاه‌ها شکل گرفته است که از شناخته شده ترین آنها مقوله خواهرخواندگی است که حدود یک قرن قدمت دارد.

او تاکید کرد: امروز بیش از ۲۵۰۰ قرارداد خواهر خواندگی میان شهرهای مختلف جهان منعقد شده است شهری شکل بگیرد. امروز ۱۴۱ قرارداد خواهر خواندگی میان تهران با سایر شهرهای دنیا منعقد شده است که به جز دو قرارداد بقیه مربوط به چهل سال اخیر بوده است. دیپلماسی شهری می‌تواند ساز و کار مناسب برای پیام عدالت طلبی و آزادگی ملت بزرگ ایران به جهانیان باشند و انجام پروژه ها در قالب قراردادهای خواهرخواندگی و اقسام دیگر دیپلماسی همانند ابتکار خشت طلایی تهران و دیگر همکاری های مردمی در حوزه‌های مختلف می‌تواند در تقویت و تحکیم صلح و دوستی و مصالح مشترک بشری نقش کننده داشته باشد.

به گفته وی، وزارت خارجی ایران اهتمام زیادی به انواع دیپلماسی های نوپدید دارد.

وی افزود: وزارت خارجه می‌تواند نقش محوری در یکپارچه‌سازی میان بخش های مختلف با موضوع دیپلماسی عمومی با دیپلماسی شهری را با هم افزایی بتواند از این ظرفیت به نحو مطلوب‌تری در راستای تحقق مصالح مردم بهره برداری کنند.